Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van KARACA Europe B.V.

(Geldend voor de winkels en de webshop van KARACA Europe B.V.)

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van KARACA Europe B.V.
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod, aanvaarding en orders
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – Prijzen, betaling en verrekening
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering, risico-overgang, keuring en reclame
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding
Artikel 14 – Diensten
Artikel 15 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 16 – Ontbinding
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Intellectuele eigendom
Artikel 19 – Conversie, uitleg en adreswijziging
Artikel 20 – Geschillen
Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, verder: “Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.1     Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met KARACA Europe B.V.;
1.2     Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, ook wel te noemen “Voorwaarden” van KARACA Europe B.V. zoals hier beschreven;
1.3     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.4     Dag: kalenderdag;
1.5     Diensten: door KARACA Europe B.V. aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
1.6     Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.7     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8     Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd.;
1.9     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
1.10  KARACA Europe B.V.: KARACA Europe B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te Eindhoven, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen, voor zover deze ondernemingen blijkens haar correspondentie, stukken e.d. deze Voorwaarden van toepassing hebben verklaard. Hierna gezamenlijk te noemen “KARACA”;
1.11  Ondernemer: Vanaf nu te noemen KARACA. De rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de Afnemer aanbiedt;
1.12  Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst en elke wijziging of aanpassing daarop waarbij in het kader van een door KARACA georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
1.13  Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van Schade en aansprakelijkheid;
1.14  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Afnemer en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn bijeengekomen;
1.15  Website: de internetsite van KARACA (www.karaca-europe.nl) en alle andere aan KARACA toebehorende websites, beschikkend over een andere URL, die naar deze Website verwijzen;

 

Artikel 2 - Identiteit van Ondernemer

KARACA Europe B.V
De Keten 12, 5651 GJ te Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2054500
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur
E-mailadres: webstore@karaca-europe.nl
KvK-nummer: 55696430

Btw-identificatienummer: NL851821923B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1     Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere Overeenkomst tot levering van zaken en/of diensten van KARACA en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen KARACA en Afnemer. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
3.2     Voor of bij het sluiten van  de Overeenkomst op afstand, worden deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor of bij het sluiten  van de Overeenkomst op afstand, worden aangegeven dat de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bij KARACA zijn in te zien en zij op verzoek van Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt in afwijking van het vorige lid voor of bij het sluiten van de  Overeenkomst op afstand, de tekst van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.3     Voor het geval dat naast deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan Afnemer zich in geval van tegenstrijdige Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.4     De toepasselijkheid van algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van de wederpartij van KARACA, “Afnemer” genoemd, wordt door KARACA uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de voorwaarden van die wederpartij, of een gedeelte daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk door KARACA zijn aanvaard. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de Afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen Overeenkomsten.
3.5     De Afnemer waarmee KARACA eenmaal een Overeenkomst heeft afgesloten onder aanvaarding van deze Voorwaarden, aanvaardt hiermee tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten.
3.6     KARACA is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. KARACA zal de Afnemer hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen.
3.7     Bij nietigheid en/of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. KARACA en Afnemer zullen in overleg treden om in voorkomend geval nietige en/of vernietigde bepalingen van deze Voorwaarden te vervangen, door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

 

Artikel 4 - Het aanbod, aanvaarding en orders

4.1     Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens KARACA gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien in de offerte niet anders staat aangegeven, is deze termijn niet langer dan 14 (veertien) dagen geldig. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft KARACA het recht om het aanbod te herroepen.
4.2     Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4.3     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.4     Aanbiedingen en toezeggingen van door KARACA ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door KARACA schriftelijk zijn bevestigd.
4.5     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Als KARACA gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KARACA niet.
4.6     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • De wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen KARACA de prijs garandeert;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie of afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • Of de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de Afnemer te raadplegen is;
  • De manier waarop de Afnemer, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;
  • De gedragscodes waaraan KARACA zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • De minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

4.7     Het staat KARACA volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
4.8     Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) KARACA een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat KARACA begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat KARACA voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt. Overeenkomsten die worden aangegaan met tussenkomst van handelsagenten, handelsreizigers en/of andere personen, binden KARACA eerst nadat deze Overeenkomsten door KARACA schriftelijk zijn bevestigd, dan wel KARACA feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.
4.9     Door KARACA geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is KARACA gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.  

 

 Artikel 5 - De overeenkomst

1.1     De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Voorwaarden.
1.2     Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KARACA onverwijld langs elektronische weg de ontvangt van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door KARACA is bevestigd, kan de Afnemer de Overeenkomst ontbinden.
1.3     Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KARACA passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal KARACA daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
1.4     KARACA kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien KARACA op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
1.5     KARACA zal bij het product of dienst aan de Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de vestiging van KARACA waar de Afnemer met klachten terecht kan;
  • de Voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 6 van deze Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij KARACA deze gegevens al aan de Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

1.6     In geval van een Duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
1.7     Alle opgaven door KARACA van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. KARACA kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van KARACA, binden KARACA niet. Getoonde of verstrekte (proef)-modellen of tekeningen zijn slechts indien de Afnemer aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van KARACA of van de (proef)modellen of tekeningen, dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
6.1     Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden  totdat een termijn van  veertien (14) dagen is verstreken vanaf:

  • De dag waarop de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen;
  • De dag waarop de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Afnemer in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld;
  • De dag waarop de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, of
  • De dag waarop de Afnemer of een door de Afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

6.2     Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan KARACA retourneren, conform de door KARACA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
6.3     Bij levering van diensten heeft de Afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen, ingaande op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Afnemer binnen de in lid 1, dan wel lid 3 van dit artikel genoemde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding zenden, zoals bedoeld in bijlage I deel B van de richtlijn 2011/83/EU en zoals gevoegd bij iedere Overeenkomst zijdens KARACA, dan wel een andere daartoe strekkende verklaring doen aan KARACA.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1     Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal KARACA dit bedrag zo spoedig mogelijk vergoeden, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding, met inbegrip van de leveringskosten. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1     KARACA kan het Herroepingsrecht van de Afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien KARACA dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
8.2     Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • Die door KARACA tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Afnemer;
  • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop KARACA geen invloed heeft;
  • Voor losse kranten en tijdschriften;
  • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Afnemer de verzegeling heeft verbroken.

8.3     Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • Betreffende weddenschappen en loterijen.  

 

Artikel 9 - De prijzen, betaling en verrekening

9.1     Tenzij anders vermeld, zijn de gehanteerde prijzen gebaseerd op de ten tijde van de offerte respectievelijk de orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies en andere kosten. Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.
9.2     In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is KARACA gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten van de Overeenkomst moeten worden vermeld.
9.3     Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
9.4     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
9.5     In afwijking van het vorige lid kan KARACA producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar KARACA geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.6     Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.7     Prijsverhogingen vanaf 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien KARACA dit bedongen heeft en:

  • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • De Afnemer de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.8     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
9.9     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen zeven (7) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Afnemer de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
9.10   Vindt de betaling niet plaats binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan KARACA van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderen met 2 (twee) procentpunten. Daarnaast is Afnemer aan KARACA een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3 (drie) procentpunten van het openstaande factuurbedrag.
9.11   Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van KARACA op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van KARACA terstond genoegzame en in de door KARACA gewenste voor zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is KARACA gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
9.12  De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KARACA te melden binnen een termijn van 8 (acht) dagen na factuurdatum.
9.13   De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. KARACA is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die KARACA of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan Afnemer.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1  KARACA staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat KARACA er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2   De garantie als bepaald in artikel 10.1 geldt niet indien de zaken waarop die garantie betrekking heeft:

  • Niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of
  • Gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of
  • Onvakkundige reparaties zijn verricht en/of
  • Veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.

10.3  Een door KARACA, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de Overeenkomst tegenover KARACA kan doen gelden.
10.4   KARACA geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten van het betreffende goed.
10.5   Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert KARACA dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk product. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan twee (2) jaar. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan KARACA retourneren. KARACA draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is KARACA niet gehouden. In geen geval is KARACA gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
10.6   Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
10.7   In geval de garantie die door KARACA is verstrekt ziet op zaken en of diensten die zich buiten Nederland bevinden, dan is KARACA slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden zijn geweest.
10.8  In geval de Afnemer garantie inroept voor bepaalde door KARACA geleverde zaken, dan kunnen deze enkel door de koper worden teruggezonden aan KARACA na voorafgaande schriftelijke toestemming van KARACA.
10.9  Indien de inachtneming van artikel 10.5 zaken worden teruggezonden, dan is dit bij zichtbaar waarneembare klachten, altijd mogelijk wanneer dit direct bij aflevering van het betreffende Goed ter kennis van de vervoerder wordt gebracht door aantekening op het afleveringsbewijs. Klachten over niet zichtbare defecten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na aflevering schriftelijk aan KARACA te zijn medegedeeld.
10.10          KARACA is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of retourneren te honoreren indien de afnemer binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd overlegt:

  • De originele aankoop bon/-factuur;
  • Het ongebruikte, onbeschadigde en complete artikel;
  • De oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het artikel;
  • Het complete garantiebewijs.

10.11          Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door de Afnemer. Breuk in glas- en/of aardewerk zijn van garantie uitgesloten, evenals slijtage en defecten door ander dan huishoudelijk en/of onoordeelkundig gebruik. Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. Op natuurproducten wordt geen garantie verstrekt voor zover het zaken zijn die inherent zijn aan het betreffende natuurproduct. Voor hout betreft dat bijvoorbeeld kleine scheuren, spleten en kieren, harskernen, kwasten gering en/of gebruikelijk kleurverschil en afwijkende nervatuur. Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van KARACA doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt al Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.

 

Artikel 11 – Levering, Risico-overgang, Keuring & Reclame

11.1  KARACA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de magazijnen van KARACA te Eindhoven als plaats van levering. De Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer. Als plaats van levering bij bezorging van het Product geldt het adres dat de Afnemer aan KARACA kenbaar heeft gemaakt.
11.3  Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij KARACA tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan KARACA bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.4  De aansprakelijkheid en het risico over de door KARACA te leveren Goederen en/of Diensten gaan over op de Afnemer op het moment van aflevering de desbetreffende Goederen en/of Diensten aan de Afnemer.
11.5  Indien en voor zover KARACA zorg draagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 11.2 van deze Algemene Voorwaarden. De wijze van vervoer wordt door KARACA bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
11.6  Indien KARACA, al dan niet in opdracht van de Afnemer, het transport van de Goederen regelt, is KARACA vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als KARACA tevens zorg draagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 11.2 en zal Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.
11.7  KARACA heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussenpartijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. KARACA is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
11.8  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk 30
(dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
11.9  Indien de datum van de feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, Afnemer om levering in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van KARACA als ‘Goederen van Afnemer’ zijn geïdentificeerd. KARACA is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan Afnemer te factureren. Eventuele kosten van (extra) transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
11.10          Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit en afwezigheid van beschadigingen). Indien de zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien bij KARACA daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 (twee) werkdagen na levering en bij onzichtbare gebreken binnen 2 (twee) dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemers recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan onderzoek van KARACA naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal KARACA in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
11.11          In geval van ontbinding conform lid 11.10 zal KARACA het door de Afnemer betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) werkdagen na ontbinding, terugbetalen.
11.12          Indien levering van een besteld Goed onmogelijk blijkt te zijn, zal KARACA zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van KARACA.
11.13          Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur en maat, vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
11.14          Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van KARACA. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
11.15          KARACA is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van KARACA uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
11.16          Zijn geleverde Goederen gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal KARACA de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig Goed, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van KARACA. KARACA is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade ter zake gebrekkige producten.
11.17          Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is KARACA eerst in verzuim na schriftelijk ingebrekestelling, waarbij een andere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 (dertig) dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
11.18          Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal KARACA in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinden van de Overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door KARACA te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1  De door KARACA geleverde zaken blijven eigendom van KARACA totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen uit enige met KARACA afgesloten Overeenkomst is nagekomen, zijnde:

  • De tegenprestatie voor de geleverde of de te leveren Goederen en/of Diensten;
  • Het alsnog nakomen van een vordering door KARACA jegens Afnemer wegens het niet of niet-volledig nakomen door de Afnemer van enig met KARACA gesloten Overeenkomst

12.2  Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.
12.3  Indien Afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, of indien KARACA naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is KARACA gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent KARACA reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan KARACA een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan KARACA verschuldigde bedrag per dag.
12.4  Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.
12.5  Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van KARACA te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, rookschade, ontploffing en dergelijke). Op eerste verzoek van KARACA zal Afnemer kopieën verstrekken aan KARACA van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.
12.6  Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve van KARACA een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die KARACA op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van KARACA zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan KARACA ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
12.7  Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van KARACA:

  • Eventuele vorderingen van Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan KARACA te verpanden; en/of
  • Eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan KARACA te verpanden; en/of
  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die KARACA wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, Overmacht & Bevrijding

13.1  In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van KARACA beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
13.2  In overige gevallen (inclusief de situatie dat KARACA Diensten verleend en/of haar garantieverplichting om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van KARACA beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is KARACA niet aansprakelijk.
13.3  KARACA is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door KARACA (of door KARACA ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstellen en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde Goederen.
13.4  In geen geval is KARACA gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van KARACA beperkt tot schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering/Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).
13.5  KARACA bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij te afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, die niet-ondergeschikten voor wier gedragingen KARACA ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van KARACA.
13.6  Iedere aansprakelijkheid van KARACA jegens Afnemer vervalt na verloop van 3 (drie) jaar nadat (1) de Goederen aan Afnemer zijn geleverd en/of (2) de Diensten voor Afnemer zijn afgerond.
13.7  KARACA is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van KARACA, die de normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt, dat deze redelijkerwijze niet van KARACA kan worden verlangd, zoals onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door KARACA ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, en dergelijke. KARACA kan zich ook op overmacht beroepen als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat KARACA had moeten leveren.
13.8  Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie 1 (één) maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 11.6 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14 – Diensten

14.1  Indien KARACA Diensten verleent aan Afnemer, dan zal KARACA zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.
14.2  Afnemer stemt ermee in dat KARACA voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van KARACA werken, is KARACA niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van KARACA. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

 

Artikel 15 – Duurtransacties: Duur, Opzegging & Verlenging

15.1  De Afnemer kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Goederen en/of Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.
15.2  De Afnemer kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Goederen en/of Diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.
15.3  De Afnemer kan de in de vorige leden genoemde Overeenkomsten:

  • Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als KARACA voor zichzelf heeft bedongen.

15.4  Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Goederen en/of Diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
15.5  In afwijking van het vorige lid mag een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van tijdschriften, dag-, nieuws- en weekbladen stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal 3 (drie) maanden, als Afnemer deze verlening kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand.
15.6  Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Goederen en/of Diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de Afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand en een opzegtermijn van ten hoogste 3 (drie) maanden in geval de Overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van tijdschriften, dag-, nieuws- en weekbladen.
15.7  Een Overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van tijdschriften, dag-, nieuws- en weekbladen (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
15.8  Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Afnemer na 1 (één) jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste 1 (één) maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 16 – Ontbinding

16.1  Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is KARACA te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van KARACA op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar.
16.2  KARCA is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en /of interesten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:

  • Een verzoek tot faillissement van Afnemer is ingediend dan wel dat Afnemer in staat van faillissement wordt verklaart;
  • Afnemer een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd;
  • Een verzoek tot het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd;
  • Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  • Afnemer overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
  • Beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Afnemer wordt gelegd;
  • Afnemer enige verplichting uit een Overeenkomst of uit de wet niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt;
  • De Afnemer verzuimt een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

16.3  In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om KARACA de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

17.1  KARACA beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
17.2  Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KARACA, nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
17.3  De bij KARACA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangt beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KARACA binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
17.4  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

18.1  Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc. die door KARACA aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van KARACA. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer tot beschikking zijn gesteld.
18.2  Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van KARACA onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
18.3  In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen etc. – is Afnemer gehouden om KARACA alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.

 

Artikel 19 – Conversie, Uitleg & Adreswijziging

19.1  Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan door KARACA, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
19.2  De nietigheid over anderszins onafdwingbaar zij van enige bepaling van de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
19.3  Indien KARACA op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat KARACA afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
19.4  Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan KARACA te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij KARACA laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.


Artikel 20 – Geschillen

20.1  Op alle offertes, transacties, orders en de door KARACA met de Afnemer gesloten Overeenkomsten, is – voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen – uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen KARACA en Afnemer.
20.2  Alle geschillen samenhangende en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of offertes, aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen  uitsluitend worden berecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond (Nederland/(NL)).

 

Artikel 21 – Aanvullende of Afwijkende bepalingen

21.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn ook in vertaalde versies beschikbaar. In geval van onduidelijkheden of discrepanties heeft de Nederlandse vertaling voorrang boven andere vertalingen.
21.2  Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadeel van Afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een toegankelijke wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.